01 مهر, 1399

عقیده

مقاله در نقد جمله مشهور: «من اسلام را در میان غیر مسلمانان یافته ام ، و همواره مسلمانان را بدون التزام به اسلام دیده ام.» نوشته شده است.
بررسی و نقد افکار راشد الغنوشی رئیس حزب نهضت کشور تونس
 قضیه ی حَکَم قرار دادن شریعت نزد مسلمان قضیه ی ایمان و تسلیم است و اصل و اساس نیز در ایمان آوردن و تسلیم شدن در برابر قضیه ی حاکمیت خداوند محبت وحی است به این اعتبار که این احساسی که نسبت به حُکم خداوند وجود دارد.. نشأت گرفته از محبت است.
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است