09 آبان, 1399

دعوت

در یک ماه اخیر تعداد زیادی از دعوتگران و جوانان متدین در شهرهای مختلف اهل سنت کردستان توسط حکومت رافضی ایران بازداشت شدند بعد از نشر این خبر در میان جوانان متدین و اهل مسجد حالت خوف و اضطرابی را در میان آنان مشاهده نمودم و این مسئله من را بر آن داشت که نوشته…
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است