24 مرداد, 1399

اسرار زندان - قسمت دوم

سلسله مقالاتی از «حمزه درویش»، زندانی اهل سنت از تجربیات خود در زندان

ستایش خدایی را سزاست که با نور کتاب خود، تاریکی های ظلم و ستم را روشن نمود و با انوار هدایت آن، دل‌های عرب و عجم را نورانی گردانید و علم او همه ی جهان هستی را فرا گرفته و هیچ چیزی در زمین و آسمانها بر او پنهان نمی ماند.

- قبل از همه چیز بهتر است عنوان کنم که بنده در این مقاله روایت های متواتر از بقیه زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و اتفاقات و ظلم هایی که از جانب کارشناسان امنیتی در حق بنده و دیگر رندانیان اهل سنت اعمال شده است را ذکر کرده ام و هرگز آنان را به چیزی که از آنان بری هستند متهم نکرده ام و نخواهم کرد چون دور از انصاف و عدالت می باشد. 

 

- ...ۖ ﻭَﻟَﺎ ﻳَﺠْﺮِﻣَﻨَّﻜُﻢْ ﺷَﻨَﺂﻥُ ﻗَﻮْﻡٍ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻟَّﺎ

ﺗَﻌْﺪِﻟُﻮﺍ ۚ ﺍﻋْﺪِﻟُﻮﺍ ﻫُﻮَ ﺃَﻗْﺮَﺏُ ﻟِﻠﺘَّﻘْﻮَﻯٰ ...

(سوره مائده آیه 8) 

ترجمه: ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻗﻮﻣﻰ، ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻰﻋﺪﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻧﻜﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﺍ ﻧﺰﺩﯾﻜﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

- همانگونه که در قسمت اول (مقدمه) عنوان کردم، کارشناسان ارگان های امنیتی در حین بازجویی ادعای دوستی و دلسوزی برای تو را می کنند و مدعی حب صحابی پیامبر هستند.

 

- حال سوال اینجاست که تا چه اندازه ای این ادعا مورد تایید بوده و صحت دارد؟

- زیرا اگر کارشناس مربوطه با مکر و فریب و نیرنگ بتواند این ادعای دوستی را به تو وانمود کند، می تواند با همین ادعا، زندگی خیلی از جوانان اهل سنت را از طریق تو از بین برده و در نهایت دنیا و آخرتت را به تباهی بکشاند.

- برای درک بهتر این ادعا، بنده در دو بخش کارشناسان امنیتی را مورد بحث قرار داده و نتیجه و تصمیم نهایی را بر عهده ی خواننده بزرگوار می گذارم.

 

-ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﻜَﺮُﻭﺍ ﻣَﻜْﺮَﻫُﻢْ ﻭَﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﻜْﺮُﻫُﻢْ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻥَ ﻣَﻜْﺮُﻫُﻢْ ﻟِﺘَﺰُﻭﻝَ ﻣِﻨْﻪُ ﺍﻟْﺠِﺒَﺎﻝُ 

(سوره ابراهیم آیه 46) 

ترجمه: ﻭ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﮑﺎﺭ ﺯﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎﻥ ﺩﺭﻧﺰﺩﺧﺪﺍﺳﺖ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻧﮕﺸﺎﻥ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺯﺍﺋﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ.

 

- بخش اول.

- 1- عقیده و تفکر و نگاه کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به اهل سنت چگونه می باشد؟

 

- بخش دوم.

- 2- هدف و خواسته ی اصلی کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی از یک متهم اهل سنت در حین بازجویی چیست؟

 

- برای توضیح، مختصری در رابطه با بخش اول عنوان کنم که عقیده و تفکر کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی که در پشت سر و یا در مقابل چشمان بسته ی یک متهم اهل سنت نشسته و در حال باز جویی از او می باشد این است که وی به اهل سنت به چشم یک ناصبی نگاه کرده و خون و مال ناصبی (اهل سنت) را حلال می داند که بنده برای اثبات کردن این موضوع، اسناد و روایتی از کتب مذهبی جمهوری اسلامی و صحبت های کارشناسان امنیتی در طول بازجویی را آورده ام.

 

- آنها پاکی و درستی و صداقت و انسانیت را نجس و کثیف و غیر قابل تحمل دانسته و برای همین قوم لوط گونه می گویند:

 

- ﻓَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺟَﻮَﺍﺏَ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﺇِﻟَّﺎ ﺃَﻥْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺃَﺧْﺮِﺟُﻮﺍ ﺁﻝَ ﻟُﻮﻁٍ ﻣِﻦْ ﻗَﺮْﻳَﺘِﻜُﻢْ ۖ ﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﺃُﻧَﺎﺱٌ ﻳَﺘَﻄَﻬَّﺮُﻭﻥ (سوره نمل آیه 56) ترجمه : ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺟﺰ ﺁن ﮑﻪ ‏(ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ) ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻁ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺘﺶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ‏(ﺍﺯ ﺍﯾﻦﮐﺎﺭ‏) ﺗﻨﺰّﻩ ﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

 

- حال ناصبی از دیدگاه جمهوری اسلامی و کارشناسان امنیتی به چه کسی گفته می شود؟

 

- در پاسخ به این سوال روایتی از ابن ادریس در کتاب مستطرفات السرائر در بخش پرسش های بزرگان از ابن الحسن (هادی) آورده است که محمد بن علی بن عیسی از هادی (ع) سوال کرده: آیا برای اینکه ناصبی را بشناسیم، نشانه ای بیش از اینکه جبت و طاغوت (ابوبکر و عمر) را مقدم بدانند و به امامتشان (ابوبکر و عمر) اعتقاد داشته باشند چیز دیگری لازم هست؟

- پس پاسخش چنین برایم آمد: هر کس اینگونه باشد ناصبی است.

 

- اما علما و مراجع قم (روافض) و کتب های مذهبی جمهوری اسلامی ایران نه تنها به ناصبی بودن اهل سنت معتقد هستند و بلکه خون و مال اهل سنت را هم حلال می دانند.

 

- چنان که شیخ صدوق در کتاب العلل با سند از داوود بن فرقد روایت می کند که گفت: به ابا عبدالله (ع) گفتم:

نظر شما درباره ناصبی چیست؟  

گفت: خونش حلال است. ولی من بر تو میترسم. پس اگر توانستی دیواری را بر وی فرو ریزی و یا وی را در آتش اندازی که با آن کار بر علیه تو گواهی داده نشود، پس بدان عمل کن.

گفتم: نظرت درباره مالش چیست؟  

گفت: هر چقدر توانستی از آن بردار.

 

- و یا در روایتی از حفص بن بختری از ابا عبدالله (ع) روایت کرده که گفت: مال ناصبی را هر جا که یافتی بردار و خمس آن را به ما پرداخت کن.

- (جامع احادیث الشیعه 532/8. فصل: وجوب خمس در آنچه که از مال ناصبی و یا اهل بغی گرفته شده است).

 

- و روایتهای از این دست از علماء و مراجع قم (روافض) و کتب های مذهبی جمهوری اسلامی زیاد می باشد که در این رساله کوتاه مجال آوردن همه ی روایت ها نیست.

 

- اما طبق روایتهای ذکر شده و روایت های موجود در کتاب های مذهبی جمهوری اسلامی، نشانه اصلی برای شناخت یک ناصبی این است که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم را بر خلافت و امامت علی رضی الله عنه مقدم بداند.

 

- کاملا واضح و آشکار است که منظور از ناصبی در روایت فوق، اهل سنت بوده، چون فقط اهل سنت هستند که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم را بر خلافت علی رضی الله عنه مقدم می دانند.

- پس در نتیجه منظور از ناصبی در تمامی کتاب های مذهبی جمهوری اسلامی اهل سنت می باشد.

- و طبق روایت های فوق و روایت های مشابه، جان و مال ناصبی (اهل سنت) حلال بوده به شرط آن که خمس آن پرداخت شود.

 

- اما بحث اصلی بنده از عنوان مطالب فوق این است که چهره واقعی کارشناسان امنیتی را در مقابل چشمان تو آشکار و برملا شود.

 

- چون که کارشناسان امنیتی در حین بازجویی از راه تقیه وارد شده و برای فریب زندانیان اهل سنت، عقیده و تفکر خود را مخفی کرده و بلکه با مکر و نیرنگ و فریب برای رسیدن به هدف شوم خود از راه عقیده و باور شخص وارد شده، تا نتیجه لازم را کسب کنند. 

 

- کارشناسانی که با حیله و نیرنگ از راه دوستی و دلسوزی و کمک به تو و دوستانت وارد شده اما در عمل بر عکس آن عمل کرده و به تو به چشم یک دشمن نگریسته و همان کارشناس در روز دادگاه در پیش قاضی، مقداری از کینه واقعی خود را نسبت به تو اظهار میکند و به عنوان یک شاکی حق به جانب به تو نگاه می کند.

 

- ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻟَﺎ ﺗَﺘَّﺨِﺬُﻭﺍ ﺑِﻄَﺎﻧَﺔً ﻣِﻦْ ﺩُﻭﻧِﻜُﻢْ ﻟَﺎ ﻳَﺄْﻟُﻮﻧَﻜُﻢْ ﺧَﺒَﺎﻟًﺎ ﻭَﺩُّﻭﺍ ﻣَﺎ ﻋَﻨِﺘُّﻢْ ﻗَﺪْ ﺑَﺪَﺕِ ﺍﻟْﺒَﻐْﻀَﺎﺀُ ﻣِﻦْ ﺃَﻓْﻮَﺍﻫِﻬِﻢْ ﻭَﻣَﺎ ﺗُﺨْﻔِﻲ ﺻُﺪُﻭﺭُﻫُﻢْ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ۚ ﻗَﺪْ ﺑَﻴَّﻨَّﺎ ﻟَﻜُﻢُ ﺍﻟْﺂﻳَﺎﺕِ ۖ ﺇِﻥْ ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺗَﻌْﻘِﻠُﻮﻥَ ﴿١١٨﴾

- ﻫَﺎ ﺃَﻧْﺘُﻢْ ﺃُﻭﻟَﺎﺀِ ﺗُﺤِﺒُّﻮﻧَﻬُﻢْ ﻭَﻟَﺎ ﻳُﺤِﺒُّﻮﻧَﻜُﻢْ ﻭَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻛُﻠِّﻪِ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﻟَﻘُﻮﻛُﻢْ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺁﻣَﻨَّﺎ ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺧَﻠَﻮْﺍ ﻋَﻀُّﻮﺍ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢُ ﺍﻟْﺄَﻧَﺎﻣِﻞَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻐَﻴْﻆِ ۚ ﻗُﻞْ ﻣُﻮﺗُﻮﺍ ﺑِﻐَﻴْﻈِﻜُﻢْ ۗ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋَﻠِﻴﻢٌ ﺑِﺬَﺍﺕِ ﺍﻟﺼُّﺪُﻭﺭِ ﴿١١٩﴾

(سوره آل عمران آیه 119 ، 118). 

ترجمه : «ﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﻤﺎﻥ، ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺪﯾﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻫﻤﺮﺍﺯ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ،

ﭼﻪ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺧﻠﻞ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺫﺭّﻩﺍﯼ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ،ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﻧﺞ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺯﺑﺎﻥ ﻫﻢﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺁﯾﺎﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﻨﺪﯾﺪ .

ﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﻤﺎﻥ ! ﺍﺯ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯﻫﯿﭻ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻭ ﻓﺴﺎﺩﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺷﺪﺕﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﺩﺷﻤﻨﯽ ‏[ ﺑﺎ

ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ‏] ﺍﺯ ﻻﺑﻼﯼﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎﻥ ﭘﺪﯾﺪﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ‏[ﺍﺯ ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ‏] ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ‏[ ﯼِ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﻭ ﮐﯿﻨﻪ ﺁﻧﺎﻥ‏] ﺭﺍ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎﺭﻭﺷﻦﺳﺎﺧﺘﯿﻢ.»

 

- لازم به ذکر است که بنده و شاید خیلی از زندانیان اهل سنت گول ادعای دوستی و دلسوزی این کارشناسان را خورده و به طور ناخواسته وارد بازی کثیف آنها بر علیه اهل سنت شده باشیم 

- که در این رابطه بنده به عنوان مثال: کسانی را می شناسم که در انفرادی های وزارت اطلاعات با فریب و نیرنگ و ظاهرسازی و نفاق کارشناسان ، کتاب هایی را نوشته یا برایشان نوشته اند که در آن به نوعی اقرار کرده‌اند که دیدگاه و تفکراتشان نسبت به جمهوری اسلامی ایران اشتباه بوده است که مسلما اندکی طول نخواهد کشید که پرده فریب و غفلت از چشمانشان برداشته می شود و آنگاه است که چشمان خفته ایشان بر روی واقعیت آنها باز و بینا می شود.

 

- جای بسی شگفت و تحیر است که آنها چطور منافقانه، داعیان اهل سنت را با ادعای کاذب حب صحابه پیامبر فریب داده، غافل از اینکه آنها دشمنان قسم خورده ی عایشه و معاویه وامثال این صحابه های گرانقدر پیامبر هستند.

 

- که بدین منظور باید گفت: لازم است مردمان عادی و طلاب و بقیه علماء اهل سنت هر چه بیشتر هوشیار بوده و واقعیت و ماهیت آنها را بشناسند.

 

- برادر دینی ام: کارشناسان امنیتی که برای بازجویی از تو می آیند، همیشه و همه جا یادت باشد که وی به اهل سنت به چشم ناصبی نگاه کرده و خون و مال اهل سنت را حلال می داند.

- وی در مرحله نخست سعی می کند که با ترفندهای مکارانه اعتماد تو را نسبت به خودش جلب کند.

 

- کارشناسانی که با ادعای دوستی، دلسوزی، قسم ها و وعده وعیدهای دروغین سعی می کنند که به اصطلاح رافت و الفت جمهوری اسلامی را به رخ تو بکشند و در حین بازجویی ها، بدون اینکه خودت بخواهی، تو را مدیون و وفادار به جمهوری اسلامی کنند تا بعدها از تو به عنوان مخبر و جاسوس بر علیه اهل سنت استفاده کنند.

 

- در یک کلام: گول گفتن برادر دینی ام، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی را نخور که پشت این گفتن ها هزاران مکر و نیرنگ و توطئه خوابیده است.

 

- برای اینکه این حلقه به درازا طول نکشد و خواننده بزرگوار از خواندن این حلقه خسته نشود، ادامه ی این مطلب، به خصوص بخش دوم، یعنی هدف و خواسته اصلی کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی را در حلقه سوم به طور مفصل بیان خواهم کرد.

 

 

حمزه درویش.

25 خرداد 1398 هجری شمسی.

مصادف با 12 شوال 1440 هجری قمری.

زندان رجایی شهر کرج (ایران).

 

- ادامه دارد...

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در جمعه, 31 خرداد 1398 21:28
  1. نظرات (0)

  2. اضافه کنید

نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است