01 مهر, 1399

فرق و مذاهب

وحدت بین شیعه و سنی شعاری قدیمی و جدید است که هر از چندگاهی برخی از منتسبان به دو گروه به خاطر لزوم وحدت و اتحاد مابین هم سر می دهند اما به سرعت تلاش ها و فریادهایشان فرو می پاشد و سدّی در مقابل تحقق خواسته های آنها میگردد
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است