20 آذر, 1398

رمضان

حمد و ستایش از آن خداوند است که سال ها و ماه ها و روزها را را یکی پس از دیگری جایگزین هم می سازد.
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است