01 مهر, 1399

تزکیه

امروز در مورد یکی از صحابه به نام جلیبیب رضی الله عنه سخن خواهیم گفت اما او کیست؟ صحابی گرانقدر جلیبیب رضی الله عنه خانواده مشهوری ندارد، نه مال و دارایی ای دارد و نه پست و مقام و چیزی! او فقیر است. لباس کهنه و پوسیده بر تن دارد بد شکل و بدچهره است…
پدیده ای در بسیاری از ما که به عنوان افراد پایبند به امور دینی به حساب می آییم وجود دارد و آن این است که هنگامی که ما کارهای حرامی (مانند آهنگ و موسیقی، روابط خارج از ضوابط بین دختران و پسران جوان) که به آن عادت کرده ایم را ترک می کنیم و بر…
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است