تزکیه

صحابی گرانقدر جلیبیب رضی الله عنه خانواده مشهوری ندارد، نه مال و دارایی ای دارد و نه پست و مقام و چیزی! او فقیر است. لباس کهنه و پوسیده بر تن دارد بد شکل و بدچهره است اما خوش اخلاق است و خوی شوخ طبعی در او بود و با وجود تمام این ها مجرد…
پدیده ای در بسیاری از ما که به عنوان افراد پایبند به امور دینی به حساب می آییم وجود دارد و آن این است که هنگامی که ما کارهای حرامی (مانند آهنگ و موسیقی، روابط خارج از ضوابط بین دختران و پسران جوان) که به آن عادت کرده ایم را ترک می کنیم و بر…
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است