01 مهر, 1398

سوال هفته

بر کسی پوشیده نیست که امروز رسانه ها توانسته اند نفوذ بسزایی در جوامع بشری داشته باشند. جامعه‌ی ما نیز از این موضوع مستثنا نیست.رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای غربی نیز بخش بزرگی از این میدان را در اختیار دارند و با هزینه‌های فراوان روز به روز در حال پیشرفت هستند.
بر کسی پوشیده نیست که امروز رسانه ها توانسته اند نفوذ بسزایی در جوامع بشری داشته باشند. جامعه‌ی ما نیز از این موضوع مستثنا نیست.رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای غربی نیز بخش بزرگی از این میدان را در اختیار دارند و با هزینه‌های فراوان روز به روز در حال پیشرفت هستند.
تمام حقوق مادی و معنوی برای تمکین محفوظ است